Begin your training journey by clicking below

Live Webinars and In-Person trainings have concluded for the season. Thank you to all who attended!

If you still need to complete the Basic or Advanced training, please watch the pre-recorded webinars below.

Tài nguyên đào tạo bổ sung

Tài nguyên từ Đối tác của chúng tôi @ United Way

  • IRS Certification Answers Check
    Bạn có chắc chắn về câu trả lời của mình không? Sử dụng các công cụ này để kiểm tra lại các câu trả lời bạn có trước khi gửi câu trả lời trên Liên kết&Học hỏi.


Ngoài nội dung, bạn sẽ học trong các khóa đào tạo trực tuyến, bạn cũng có thể tham khảo các nguồn bổ sung này từ đối tác của chúng tôi, Thịnh vượng bây giờ:


Ấn phẩm IRS


Đào tạo Chuẩn bị Thuế Ảo

  • Tất cả tình nguyện viên ảo phải hoàn thành các khóa đào tạo bổ sung sau đây trước ca đầu tiên của họ:

  • Muốn kiểm tra Hub? Có một phiên bản demo bạn có thể dùng thử. E-mail taxvolunteer@cwfphilly.org yêu cầu một tài khoản.